Công văn 5861/TCHQ-GSQL ngày 13/09/2019

Chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ưu đãi, miễn trừ

Tải về tại đây: