Công văn 2411/TCHQ-QSQL ngày 24/04/2019

Chấn chỉnh thực hiện thủ tục hải quan, quản lý, theo dõi tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ

Tải về tại đây: