Chi tiết bantin BHXH 2020-06-15


Gần 8 triệu hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả qua Bưu điện

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 207 views

BHXH Việt Nam lập kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa TTHC cho DN giai đoạn 2020-2025

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 169 views

Người có thẻ BHYT trên địa bàn TP.HCM: Được tạo thuận lợi tối đa

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 221 views

Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với cơ sở khám, chữa bệnh liên doanh, liên kết

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 177 views

BHXH Việt Nam: Ban hành Quy chế Quản lý cơ sở dữ liệu hộ gia đình và mã số BHXH

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 425 views

Bổ sung Danh mục mã vật tư y tế áp dụng trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán BHYT

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 537 views

Nghị định mới của Chính phủ về quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ-BNN

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 350 views

Từ 15/07/2020: Trình tự thủ tục quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 183 views

Đảm bảo đầy đủ quyền lợi người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

Mạc Đỗ Thu Vân
June 2020 — 177 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Archives