Lấy lại sổ BHXH trường hợp đã nhận BHTN và giấy tờ bị thất lạc

Lấy lại sổ BHXH trường hợp đã nhận BHTN và giấy tờ bị thất lạc Bạn đọc có địa chỉ email xuantung…@gmail.com hỏi: Trước đây, tôi nghỉ việc và đã nhận chế độ BHTN, tuy nhiên, do có công việc phải đi xa nên tôi chưa lấy sổ BHXH từ công ty. Hiện nay, mọi giấy tờ liên quan của tôi đã bị mất mà tôi muốn lấy lại sổ BHXH thì phải làm thủ tục gì?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN:

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm sổ BHXH và các giấy tờ khác có liên quan. Nếu bạn chưa nhận lại sổ BHXH từ Trung tâm Dịch vụ việc làm nơi bạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp thì đề nghị bạn đến Trung tâm Trung tâm Dịch vụ việc làm để nhận lại.

Trường hợp bạn đã nhận sổ BHXH nhưng làm mất sổ BHXH, đề nghị bạn lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) gửi cơ quan BHXH để đề nghị cấp lại sổ BHXH.


Nguồn: Ban Sổ - Thẻ (BHXH Việt Nam)