Công văn 72003/CT-TTHT ngày 29/10/2018

Thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các dịch vụ bảo trì thiết bị

Tải về tại đây: