Công văn 68203/CT-TTHT ngày 29/08/2019

Hóa đơn điện tử kèm bảng kê

Tải về tại đây: