Công văn 67620/CT-TTHT ngày 27/08/2019

Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa quốc tế

Tải về tại đây: