Công văn 3556/TCT-CS ngày 09/09/2019

Hóa đơn điện tử

Tải về tại đây: