Ngành Y tế tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC

Thời gian qua, Bộ Y tế đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy mạnh cải cách TTHC và bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng, như: Hoàn thiện hành lang pháp lý, đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh việc phân cấp cho địa phương, cắt giảm các điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành, từng bước thiết lập và vận hành nền hành chính phục vụ. Phát huy kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-BYT về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ.


Theo Bộ Y tế, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc giải quyết TTHC của Ngành vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Điển hình như việc triển khai thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC tại các đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự nghiêm túc, chưa đạt yêu cầu theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; còn xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ, quá thời hạn quy định, chưa được khắc phục; chậm ứng dụng CNTT trong tiếp nhận và giải quyết TTHC dẫn tới số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 còn thấp; việc giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích chưa được triển khai ở hầu hết các đơn vị.


 
Nguyên nhân chủ yếu là do lãnh đạo các đơn vị chưa thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng trong việc thúc đẩy giải quyết TTHC; chưa chú trọng lấy ý kiến các bên liên quan và thực hiện đánh giá tác động quy định của TTHC trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc công bố TTHC, niêm yết công khai tại nơi giải quyết và đăng tải công khai trên CSDL quốc gia về TTHC còn chậm; chưa triển khai áp dụng quy trình theo dõi tình hình giải quyết TTHC và trả lời kiến nghị của người dân, DN; các hệ thống dịch vụ công chưa được xây dựng một cách thống nhất, đồng bộ, chưa có sự kết nối liên thông và chia sẻ thông tin, dữ liệu…


Trong thời gian tới, để đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Văn phòng Bộ khẩn trương kiện toàn và tổ chức bộ phận “Một cửa” Bộ Y tế, để đưa vào hoạt động chậm nhất trong quý I/2020, bảo đảm thuận tiện cho DN và người dân khi thực hiện TTHC. Đồng thời, thực hiện cập nhật kịp thời các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế lên CSDL quốc gia về TTHC để UBND các tỉnh, thành phố có cơ sở công bố danh mục, niêm yết công khai TTHC thực hiện trên địa bàn. Theo dõi chặt chẽ và hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết, công khai TTHC tại các đơn vị chức năng thuộc Bộ. Phối hợp với Cục CNTT xây dựng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin “Một cửa” để chính thức khai trương trong tháng 9/2019 và thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia vào tháng 11/2019.


Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, DN phải đi lại nhiều lần. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết TTHC, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về TTHC. Khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC. Thực hiện đúng thời hạn xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ban hành quyết định công bố TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý; tổ chức công khai TTHC kịp thời theo đúng quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.


Tăng cường phối hợp với Bưu điện Hà Nội tổ chức triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm tạo thuận lợi và đáp ứng yêu cầu của người dân, DN trong giải quyết TTHC. Thực hiện nghiêm Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, DN trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Đẩy nhanh việc xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và việc xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm, bảo đảm tính thân thiện, đơn giản, dễ sử dụng. Phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Bộ và Cục CNTT trong việc tổ chức bộ phận “Một cửa”, xây dựng Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống thông tin “Một cửa điện tử” của Bộ Y tế, chuẩn hóa thống nhất quy trình nội bộ giải quyết và công khai TTHC theo đúng quy định tại Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.


Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ; các Vụ trưởng, Cục trưởng và Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BYT về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC.


Nguồn: BHXH Việt Nam