Hơn 97% doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, sau gần 3 năm mở rộng triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử tại 63 cục thuế, số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử đến nay là 5.275 doanh nghiệp, đạt hơn 97% trên tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế.


Làm thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh: NM.

Ngày 4/8/2017, hệ thống hoàn thuế điện tử được mở rộng triển khai cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế tại 63 tỉnh, thành phố. Tính từ ngày 1/1/2020 đến ngày 18/5/2020, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.275 trên tổng số 5.435 doanh nghiệp hoàn thuế (đạt 97,05%). Số hồ sơ tiếp nhận là 9.455 hồ sơ trên tổng số 9.676 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,71%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 6.558 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 37.291 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện nay hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 19/5/2020 có 770.189 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,6% doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/5/2020 là 7.395.164 hồ sơ.

Để triển khai ứng dụng khai thuế điện tử cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với 55 ngân hàng thương mại. Hiện tất cả các cục thuế đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hiện nay Tổng cục Thuế vẫn đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/5/2020, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 766.519 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 99,1%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 765.229 doanh nghiệp, đạt 99% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 1/1/2020 đến ngày 19/5/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 1.592.513 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 273.725 tỷ đồng và 13.870.812 USD.

Về hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế cho biết vẫn đang tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng.

Tính từ thời điểm triển khai tháng 9/2015 đến ngày 18/5/2020 có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Từ ngày 1/1/2020 đến 18/5/2020, có 539.480 hóa đơn đã được cấp mã; tổng doanh thu trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 13.857 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 1.221 tỷ đồng./.