Mục tiêu khóa học

Hiểu được các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 trong bối cảnh công ty bạn

Tìm hiểu cách xây dựng cấu trúc cho hệ thống tiêu chuẩn chất lượng riêng nhất.

Đánh giá tiêu chuẩn hiện tại, giới thiệu vai trò và trách nhiệm mới.

Đi đầu trong việc hoạch định thực hiện ISO, hệ thống tài liệu và các hoạt động về chất lượng.

Đạt được khả năng biên soạn hướng dẫn về chất lượng, các báo cáo chính sách và các thủ tục.

Thiết lập mục tiêu và đo lường hiệu quả hoạt động khi chuẩn bị cho đánh giá.

Nâng cao phát triển nghề nghiệp liên tục.

Nội dung khóa học
Tổng quan về chất lượng & hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Diễn giải các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Lý thuyết về đánh giá nội bộ
Thực hành Đánh giá nội bộ hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Thực hành ứng dụng quản lý văn phòng điện tử trên Office24