Quyết định 1215/QĐ-TCT ngày 03/09/2020

Sửa đổi, bổ sung Quy trình kiểm tra thuế

Tải về tại đây: