Công văn 84841/CT-TTHT ngày 21/09/2020

Lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa

Tải về tại đây: