Công văn 81429/CT-TTHT ngày 07/09/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học công nghệ

Tải về tại đây: