Công văn 77551/CT-TTHT ngày 21/08/2020

Thuế nhà thầu đối với sản phẩm thẻ Gift card

Tải về tại đây: