Công văn 77204/CT-TTHT ngày 20/08/2020

Xử lý hóa đơn điện tử viết sai mã số thuế

Tải về tại đây: