Công văn 3705/TCT-CS ngày 08/09/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: