Thông tư 63/2019/TT-BTC ngày 09/09/2019

Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công an toàn hàng hải

Tải về tại đây: