Thông tư 58/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019

Quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

Tải về tại đây: