Thông tư 419/QĐ-NHNN ngày 16/03/2020

Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNN theo TT 07/2014/TT-NHNN

Tải về tại đây: