Thông tư 32/2019/TT-BGTVT ngày 04/09/2019

Công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải

Tải về tại đây: