Thông tư 02/2020/TT-BKHĐT ngày 23/03/2020

Quy định về phân loại khu vực thể chế áp dụng trong thống kê Việt Nam

Tải về tại đây: