Quyết định 655/QĐ-BXD ngày 25/07/2019

Bãi bỏ quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa

Tải về tại đây: