Quyết định 3041/QĐ-BCT ngày 08/10/2019

Áp dụng Bộ tiêu chí, mẫu thiết kế biển hiệu/Biểu tượng cho điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP của BCT

Tải về tại đây: