Quyết định 1705/QĐ-BTC ngày 29/08/2019

Thực hiện Đề án triển khai Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Tải về tại đây: