Quyết định 1688/QĐ-BTTTT ngày 11/10/2019

Sửa đổi QĐ 2378/QĐ-BTTTT về công bố Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng NSNN

Tải về tại đây: