Quyết định 1190/QĐ-BTC ngày 15/07/2019

Quy chế quản lý, vận hành, khai thác phần mềm Quản lý và báo cáo đầu tư công nghệ thông tin

Tải về tại đây: