Quyết định 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/03/2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải về tại đây: