Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/09/2019

Quy định về trách nhiệm gửi BCTC, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán

Tải về tại đây: