Nghị quyết 66/NQ-CP ngày 05/09/2019

Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế

Tải về tại đây: