Công văn 2283/ĐCKS-KTĐCKS ngày 05/09/2019

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Tải về tại đây: