Chỉ thị 08/CT-BCT ngày 15/07/2019

Tăng cường biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành công thương

Tải về tại đây: