Chỉ thị 02/CT-BTC ngày 13/03/2020

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống và ứng phó với dịch Covid-19

Tải về tại đây: