Cách tính mức hưởng BHXH một lần như thế nào?

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH và một số trường hợp khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu) có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, mức hưởng BHXH một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện. (trừ những người bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng).


Ví dụ:

Một công nhân A làm cho công ty B và có tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 1-2013 đến tháng 7-2016. Công nhân A đã nghỉ việc vào tháng 8-2016. Tháng 9-2017, công nhân A muốn nhận tiền BHXH một lần thì công nhân A sẽ nhận được tổng số tiền bao nhiêu?

Được biết, thời gian đóng bảo hiểm của công nhân A như sau:

- Từ tháng 1-2013 đến tháng 12-2013, mức lương đóng BHXH là: 1.200.000đ

- Từ tháng 1-2014 đến tháng 9-2014, mức lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- Từ tháng 10-2014 đến tháng 12-2014, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ tháng 1-2015 đến tháng 6-2015: Nghỉ không lương, không đóng BHXH

- Từ tháng 7-2015 đến tháng 12-2015, mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ tháng 1-2016 đến tháng 2-2016: mức lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- Từ tháng 3-2016 đến tháng 7-2016, mức lương đóng BHXH là: 2.515.000đ

Cách tính: Theo quy định tại Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH, mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm 2013, 2014, 2015, 2016 tương ứng là 1,08; 1,03; 1,03; 1,00. Do vậy, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để hưởng BHXH một lần của công nhân A được tính như sau:

- Từ tháng 1-2013 đến tháng 12-2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08 = 15.552.000 đồng.

- Từ tháng 1-2014 đến tháng 9-2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- Từ tháng 10-2014 đến tháng 12-2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- Từ tháng 7-2015 đến tháng 12-2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- Từ tháng 1-2016 đến tháng 2-2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- Từ tháng 3-2016 đến tháng 7-2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

Tổng mức lương đóng BHXH của công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là:

65.639.950/37 = 1.774.052 đồng

Thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là 1 năm.

Trợ cấp BHXH một lần thời gian đóng BHXH trước năm 2014 là:

1.774.052 x 1 x 1,5 = 2.661.078 đồng

Thời gian đóng BHXH từ năm 2014 là 2 năm 1 tháng.

Trợ cấp BHXH một lần thời gian đóng BHXH từ năm 2014 là:

1.774.052 x 2,5 x 2 = 8.870.260 đồng

Tổng số tiền trợ cấp BHXH một lần công nhân A được hưởng là:

2.661.078 + 8.870.260 = 11.531.338 đồng

Nguồn: nld.com.vn

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế