CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chiều 1/12, Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp báo về Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và một số vấn đề nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức trong thời gian qua. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì cuộc họp báo.

Chiều 1/12, Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp báo về Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và một số vấn đề nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức trong thời gian qua. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì cuộc họp báo. 

Vụ trưởng Vụ chính sách thuế, Tổng cục Thuế Lưu Đức Huy cho biết, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (NĐ 126) đã cụ thể hoá một số điều của Luật Quản lý thuế, theo đó về khai thuế GTGT đối với doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh giữa tổ chức và cá nhân, tại điểm c khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126 quy định tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì cá nhân không trực tiếp khai thuế. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế của tổ chức mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thay và nộp thay thuế TNCN cho cá nhân hợp tác kinh doanh.

Trường hợp tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 5 Điều 51 Luật Quản lý thuế, mà cá nhân có ngành nghề đang hoạt động cùng với ngành nghề hợp tác kinh doanh với tổ chức thì tổ chức và cá nhân tự thực hiện khai thuế tương ứng với kết quả thực tế hợp tác kinh doanh theo quy định.

NĐ số 126 cũng thay đổi chủ thể khai, và nộp thuế TNCN (từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn), cụ thể: thay vì cá nhân tự khai thì NĐ 126 quy định tổ chức có trách nhiệm khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán; cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn.

Về tạm nộp thuế TNDN 3 quý, NĐ126 sửa đổi quy định về nghĩa vụ tạm nộp thuế TNDN quý, cụ thể tại điểm b khoản 6 Điều 8 quy định: tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 3 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 3 đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào NSNN.

Về phân bổ nghĩa vụ thuế đối với trường hợp người nộp thuế hạch toán tập trung tại trụ sở chính nhưng có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác nơi có trụ sở chính,  NĐ 126 quy định, người nộp thuế khai thuế tại trụ sở chính và tính thuế, phân bổ nghĩa vụ thuế phải nộp theo từng địa phương nơi được hưởng nguồn thu NSNN. Nội dung khai thuế này sẽ được thực hiện cho năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách tiếp theo kể từ khi Luật quản lý thuế số 38 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực thi hành.

Về trách nhiệm của ngân hàng thương mại trong việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của người nộp thuế và khấu trừ nộp thay nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử tại VN. (Khoản 2, Khoản 3 Điều 30) NĐ126 có quy định, ngân hàng thương mại có trách nhiệm cung cấp các thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế; khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam.