Hải quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thóc, lúa gạo từ Campuchia

Năm 2020, Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện trình các dự thảo văn bản, đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2020, Tổng cục Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện trình các dự thảo văn bản, đã trình các cấp có thẩm quyền ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật.Một hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp xây dựng chính sách của Tổng cục Hải quan tổ chức. Ảnh: N.Linh
Một hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp xây dựng chính sách của Tổng cục Hải quan tổ chức. Ảnh: N.Linh

Từ đầu năm, Tổng cục Hải quan tập trung nguồn nhân lực xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về hải quan theo đúng trình tự, thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý, bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả.

Có thể kể đến các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực hải quan như Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 quy định về hàng hóa quá cảnh theo hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN – ACTS; Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; Nghị định 100/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 về kinh doanh hàng miễn thuế (thay thế Nghị định 167/2016/NĐ-CP); Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi Kho ngoại quan.

Hay Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch Covid-19 đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan tích cực phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt đối với các đề án đã trình Chính phủ: Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Đề án trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thí điểm áp dụng bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; Nghị định quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua biên giới; Nghị định thay thế Nghị định số 10/2005/NĐ-CP ngày 31/1/2005 quy định về cờ truyền thống, cờ hiệu, biểu tượng, hải quan hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, giấy chứng minh hải quan, dấu hiệu nhận biết phương tiện kiểm soát hải quan...