Công văn 9585/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021

Đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: