Công văn 9580/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021

Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài

Tải về tại đây: