Công văn 9159/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021

Sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế

Tải về tại đây: