Công văn 9158/CTHN-TTHT ngày 29/03/2021

Hướng dẫn chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

Tải về tại đây: