Công văn 9054/CTHN-TTHT ngày 26/03/2021

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động gia công của doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: