Công văn 8139/CTHN-TTHT ngày 19/03/2021

Chính sách thuế với hợp đồng truyền thông

Tải về tại đây: