Công văn 7307/CTHN-TTHT ngày 11/03/2021

Chi phí mua hồ sơ dự thầu

Tải về tại đây: