Công văn 5327/TCT-KK ngày 15/12/2020

Kê khai, tính thuế và phân bổ thuế giá trị gia tăng cho chi nhánh phụ thuộc

Tải về tại đây: