Công văn 5218/TCT-DNL ngày 08/12/2020

Xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

Tải về tại đây: