Công văn 5152/TCT-DNL ngày 04/12/2020

Thuế giá trị gia tăng nhà máy điện mặt trời Phước Thái 1

Tải về tại đây: