Công văn 5336/CTHN-TTHT ngày 19/02/2021

Thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú

Tải về tại đây: