Công văn 5172/CTHN-TTHT ngày 09/02/2021

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại nước ngoài

Tải về tại đây: