Công văn 5171/CTHN-TTHT ngày 09/02/2021

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA

Tải về tại đây: