Công văn 4989/CTHN-TTHT ngày 08/02/2021

Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Tải về tại đây: